Traduire A en Bulgare

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désirée1 n - буквата A;- A уч. оценка отличен;- A1 мор. първокласен; разг. първостепенен, превъзходен;- A муз. ла;2 определителен член (обикновено не се превежда) напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book;a fortiori; adv лат. с още по-голямо основание/причина; още по-решително.


[ei] n 1. буквата A; from A to Z от начало до край от край до край {2}[ei] 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (н


Translate the Anglais term a to other languages