Traduire A2 en Bulgare

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désirée[ei] 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book) (обикн. не се превежда), 1. един, една, едно (често не се превежда); not ~ нито един/една/едно; not ~ word нито/ни (една) дума; 3. за разпределяне на, за, в (често не се превежда): he gets... ~ day/week, etc. той получава по ... на ден/седмица и пр./дневно/седмично и пр.; one pound ~ dozen (по) една лира дузината; four levs ~ kilo по четири лева килото; fifty lew ~ person по петдесет лева на човек; 4. сьс собствени имена като, който прилича на; he thinks he is ~ Napoleon той се мисли, че е (като) Наполеон: 5. (с all of) еднакъв, един и същ; they are all of ~ size те всички ca еднакви/една и съща големина: 6. известен, някакъв: in ~ measure в известна/някаква стелен; in ~ sense в известен смисъл; 7. някакъв, някой си; ~ Мr В. has come някой си г-н Б. е дошъл: ~ man is asking to see you някакъв човек иска да те види; they were killed to ~ man те бяха избити до един.Translate the Anglais term a2 to other languages