Traduire Ice en Bulgare

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désiréeTermes associés:
do in
frozen
ammonia
bump off
culminate
ether
gun down
house of cards
ivory
jewelry
lolly
marble
nip
overtop
polish off
rub out
surmount
top
ventilate
wipe out
zap

сладолед; охлаждам; глазирам; вледенявам; заледявам; замръзвам; заледен; изстудявам; леден; лед; ледено; ледове; ледников;


[ais] n 1. лед(ове); open ~ лед, който не пречи на корабоплаванет{2} [ais] v 1. заледявам (се), замръзвам, вледенявам (се); to be

[ais] n 1. лед(ове); open ~ лед, който не пречи на корабоплаването; dry ~ въглероден двуокис в твърдо състояние (за замразяване); 2. (захарна) глазура; 3. (порция) сладолед (особ. плодов); 4. резервираност, студенина; 5. sl. диаманти; бижута; 6. attr леден, ледников; заледен; на лед; to break the ~ счупвам леда; правя първата стъпка; to be on/skate over thin ~ прен. разг. на опасна почва/в трудно положение съм; засягам щекотлив въпрос; to cat no ~ with s.o. не важа/нямам никакъв авторитет пред някого; не правя впечатление някому; on ~ sl. 1) в запас/готовност; на сигурно място; 2) ам. в кърпа вързано; to put on ~ sl. отлагам (изпълнение, подписване и пр.). [ais] v 1. заледявам (се), замръзвам, вледенявам (се); to be ~d over/up заледявам се, заледен съм (за езеро и пр.); ~d up скован от ледове (за кораб); 2. изстудявам, охлаждам (напитки и пр.); 3. глазирам (сладкиш).


Translate the Anglais term ice to other languages