Traduire Affinity en Thaï

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désirée

nc. อะฟี้นเน็อทิ (TOEFL)
1. ความสัมพันธ์ที่แนบแน่น
2. แรงดึงดูดให้ติดกัน
1. (grammar) สังเกต คำนี้มี preposition เฉพาะ: affinity between (two things)=ความคล้ายคลึงกันระหว่าง (สองฝ่าย) และ affinity with (the other)=ความคล้ายคลึงกับ


(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค( คำที่มีความหมายเหมือนกัน: inclination-A. antipathy)

เกี่ยวดองกัน


Translate the Anglais term affinity to other languages