Traduire Attaint en Vietnamien

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désirée
[ə'teint]

◊ ngoại động từ

▪ (pháp lý) sự tước quyền công dân và tịch thu tài sản

▪ làm nhơ, làm hoen ố, bôi nhọ (danh dự...)

▪ nhiễm (bệnh)

▪ (từ cổ,nghĩa cổ) buộc tội, kết tội, tố cáo

◊ danh từ

▪ (từ cổ,nghĩa cổ) vết nhơ, vết hoen ố
Translate the Anglais term attaint to other languages