Traduire Drunk en Vietnamien

Babylon NG

La Future Génération de Traduction!

Téléchargez-le,
c'est gratuit

Langue d'origine

Langue désiréeTermes associés:
ardent
bust
crocked
drunken
exuberant
full
guzzler
hot
invigorated
juiced
keen
lush
muddled
nappy
orgy
potation
rummy
symposium
toper
unrestrained
vigorous
wino
zonked


[drʌɳk]

◊ động tính từ quá khứ của drink

◊ tính từ

▪ say rượu

◦ to get drunk : say rượu

◦ drunk as a lord (fiddler) : say luý tuý

◦ blind drunk; dead drunk : say bí tỉ, say không biết gì trời đất

▪ (nghĩa bóng) say sưa, mê mẩn, cuồng lên

◦ drunk with success : say sưa với thắng lợi

◦ drunk with joy : vui cuồng lên

◦ drunk with rage : giận cuồng lên

◊ danh từ, (từ lóng)

▪ chầu say bí tỉ

▪ người say rượu

▪ vụ say rượu, tội say rượu (trong bản báo cáo của đồn công an); người bị phạt về tội say rượu (trong bản báo cáo của đồn công an); người bị phạt về tội say rượu
Translate the Anglais term drunk to other languages